Adolescenten - kinderen

Ouders ondervinden wel eens problemen bij hun kinderen. Kinderen tonen vaak via hun gedrag dat er iets niet juist zit. Regelmatig zijn de problemen tijdelijk van aard en gaan ze ook vanzelf weer over. Ze behoren dan eerder tot een ontwikkelingsfase.
Soms blijkt er echter iets meer aan de hand en zitten kinderen vast in hun (emotionele) ontwikkeling. In zo’n gevallen kan het aangewezen zijn om hulp te zoeken.

Via psychotherapie proberen we in eerste instantie zich te krijgen op wat het probleem precies is. Via het intakegesprek (met het kind en de ouders) willen we een beeld krijgen van de levensloop van het kind: de ontwikkeling van het kind, belangrijke levensgebeurtenissen, het functioneren van de context… Na het eerste gesprek wordt – samen met het kind en de ouders – bekeken hoe er verder wordt gewerkt: we kunnen vooral individueel met het kind gaan werken, maar we kunnen er ook voor kiezen om ouderbegeleiding op te starten, wanneer de oplossing eerder moet gezocht worden in de aanpak van het kind. Vaak is een combinatie van de twee aangewezen.

Belangrijk om te benadrukken is het feit dat de therapeut geen pasklare oplossingen aanbiedt. Er wordt een proces in gang gezet, waarbij samen met het kind en de ouders naar antwoorden wordt gezocht. De therapeut biedt in de eerste plaats een luisterend oor en probeert een aantal inzichten te verschaffen die de cliënt opnieuw vooruit helpen.

Individuele therapie

Afhankelijk van de hulpvraag en van de leeftijd en de mogelijkheden van het kind zal er eerder voor gesprekstherapie, dan wel voor meer speltherapeutische kaders gekozen worden. Bij kinderen werken we vaak rond de basisgevoelens (bang, blij, boos en verdrietig): kinderen worden gestimuleerd om gevoelens te leren (h)erkennen bij zichzelf en anderen, om woorden/uitingen te geven aan gevoelens… Via cognitieve (gedrags)therapie kunnen bepaalde ‘symptomatische gewoonten’ aangepakt worden, bijvoorbeeld, angsten, slaapproblemen…
Binnen de therapeutische relatie wordt er rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit gaat niet noodzakelijk samen met de leeftijd van het kind. Ook deze factor is van belang bij het bepalen van een aanpak.

Ouderbegeleiding

Daarnaast wordt er ook gewerkt met en rond de context. Kinderen zijn namelijk geen losstaande persoontjes die volledig op zichzelf ontwikkelen, dit gebeurt steeds in interactie met de omgeving. De manier waarop er op het gedrag van kinderen wordt gereageerd is dan ook bepalend voor het in stand houden of verhelpen van problemen. Dit betekent echter niet dat de ouders zomaar alle details van de individuele therapie te horen krijgen. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen kind en therapeut is essentieel. Het is belangrijk dat het kind zich veilig voelt. Er wordt dan ook steeds met het kind voorbereid wat er doorgegeven wordt aan de ouders. Als het kind vraagt om bepaalde dingen vertrouwelijk te behandelen, wordt dit ook gerespecteerd. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van gevaar voor het kind of derden.

De ouderbegeleiding concentreert zich voornamelijk op het verschaffen van inzichten betreffende de problematiek, het aanreiken van tips bij de aanpak ervan, het evalueren en bijsturen van de geprobeerde technieken en – niet onbelangrijk – het aanbieden van een klankbord voor de zorgen van de ouders.

 

Intelligentie-onderzoek

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden :

  • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid
  • als aanvullende test bij studiemethode-begeleiding ( welke zijn je sterktes en zwaktes en hoe kan je deze gebruiken in je verder studieproces ).
  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan ( onder-of overschatting voorkomen).
  • terugbetaling van de privé-logopedie

We beschikken over de WPPSI-III-NL (voor kinderen van 2,5 tem 7 jaar) en de WISC-V-NL (voor kinderen van 6 tem 16 jaar). De testen worden afgenomen door een Master in de Klinische Psychologie.

De vergoeding voor een intelligentieonderzoek bedraagt 100 euro voor kinderen tot 4 jaar; voor oudere kinderen betaalt u 150 euro (incl.  afname van de test (1 à 2 uur), respons- en scoreformulieren, uitgebreide verslaggeving en verzending).

We streven ernaar om u zo snel mogelijk het verslag te bezorgen. Meestal gebeurt dit al binnen enkele werkdagen. Het verslag wordt u thuis bezorgd; ook eventuele doorverwijzers (vb. logopedist, school, clb, ...) krijgen een exemplaar.

Indien gewenst is nabespreking van de resultaten  mogelijk. Hiervoor betaalt u het tarief van een consultatie (50 euro / uur). Voor een afspraak of vragen kunt u steeds terecht bij onze kinderpsychologe, Mayken Logghe (tel. 0485 13 45 06).